Open 34 and Under Mens Doubles – Janssen Chou Kuan Yu Jared Foo Dun Liang