Open 34 and Under Mens Doubles – IVAN KHIAN SYEN WEI ADAM YII ZHENG QING