Open Mixed Doubles – Kenny Wee Kon Nin Julia Yek Ping